Podmínky ochrany osobních údajů - Život v souladu s.r.o.

I. Základní ustanovení 

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je:
  Život v souladu s.r.o.,
  IČ 17627001
  se sídlem Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno
  (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou

  Lenka Večerková
  adresa: Dukelská 718/32, Boskovice, 680 01
  e-mail: lenka@zivot-v-souladu.cz
  telefon: 607 222 970

 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
   

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
   

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  • - plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • - oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • - Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je
  • - vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  • - zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
   

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  • - po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  • - po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
   

V. Cookies

 1. Uchovávání cookies vnímá správce jako svůj oprávněný zájem pro správnou funkci www stránek. Cookies jsou zaznamenávána pro následující účely:
  • - měření návštěvnosti a doby, po kterou se návštěvník zdržuje na stránkách
  • - nastavení jazykové mutace a přizpůsobení zobrazení webových stránek
 1. Pro zpracování cookies platí následující pravidla:
  • - Pravidla pro používání nebo zablokování cookies si může každý uživatel nastavit ve svém internetovém prohlížeči, čímž dává najevo svůj souhlas s jejich zpracováním. Můžete se podívat na návod na zablokování cookies.
  • - Uživatel si může nastavit povolení nebo odmítnutí veškerých nebo pouze některých souborů cookies (např. cookies třetích stran). Zablokování souborů cookies může mít negativní vliv na použitelnost webové stránky a služby.
  • - Na tomto webu je návštěvníkům, kteří souhlasí s umístěním cookies do svého prohlížeče prostřednictvím patřičného nastavení chování ke cookies jednotlivých prohlížečů umístěna informace od následujících společností:
   Facebook
   Google (informace o cookies)
 2. Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
   

VI. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  • - podílející se na dodání služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
  • - zajišťující marketingové služby.
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
   

VII. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • - právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • - právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • - právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • - právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • - právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • - právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
   

VIII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména: zabezpečení datových úložišť šifrováním a heslem, uchovávání listinných dokumentů obsahujících osobní údaje v uzamykatelné skříni.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
   

IX. Závěrečná ustanovení

 1. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 5. 2. 2020.